ПРАВИЛА
КОРИСТУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ КУЛЬТУРИ
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БIБЛIОТЕКА
ІМЕНІ ПЕРВОУЧИТЕЛІВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ»

Правила користування Інтернет
Правила копіювання
Нормативно-правова база

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Бiблiотекою розроблені відповідно до Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу"; "Основ законодавства України про культуру"; "Закону України про iнформацiю"; "Типових правил користування бібліотеками України, затверджених наказом Міністерства культури України від 05.05.1999 № 275 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 р. за № 449/3742 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури № 319 від 25.05.2001, № 340 від 19.04.2017; Наказу Міністерства культури України від 15.10.2013 № 983 «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності» та змін, затверджених Міністерством культури України від 19.04.2017 № 340.

1.2. Бiблiотека як бiблiотечно-бiблiографiчний, культурно-просвiтницький та науково-допомiжний соцiальний iнститут забезпечує збирання, збереження i загальнодоступнiсть документально-iнформацiйних ресурсiв (книг, документiв та iнших носiїв iнформацiї), свободу вибору лiтератури та сучаснi форми iнформацiйного забезпечення користувачiв.

1.3. Бiблiотека забезпечує громадянам державнi гарантiї безкоштовностi основних видiв бiблiотечних послуг відповідно до Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності. Платнi послуги надаються за запитами користувачiв; розмiр оплати та перелiк платних послуг визначаються адмiнiстрацiєю вiдповiдно до чинного законодавства України та Постанови Кабінету Міністрів України.

1.4. Бiблiотека орiєнтована на принципи iнтелектуальної свободи, гарантує громадянам, пiдприємствам, установам, органiзацiям право на доступ до бiблiотечних фондiв та одержання бiблiотечних послуг.

1.5. Бiблiотека, керуючись принципами наукового формування фонду, гуманізації i демократизацiї суспiльства, гарантує збереження творiв друку незалежно вiд полiтичних, релiгiйних переконань авторiв.

1.6. Бiблiотека згiдно з чинним законодавством України зберiгає таємницю запитiв читачiв, не допускає використання даних про читачiв з будь-якою метою, окрiм наукової.

1.7. Читачi та працiвники бiблiотеки зобов’язанi бути взаємно ввiчливими, не вживати лексику, яка б принижувала гідність інших осіб, виконувати Правила користування бiблiотекою, дотримуватися тишi, чистоти i порядку, дбайливо ставитися до фонду та майна бiблiотеки. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці суворо заборонено.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в КЗК «ДОУНБ», яке здійснюється у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
Надання доступу до мережі Інтернет, доступу до фондів рідкісних і цінних документів здійснюється за окремими правилами.
Особи, якi тимчасово проживають в м. Днiпро, знаходяться у вiдрядженнi тощо мають право користуватися фондом бiблiотеки тiльки в читальних залах.


2.2. Дiти до 16-и років вiдвiдують бiблiотеку з дозволу i на основi документiв їх батькiв та особистого свiдоцтва про народження.

2.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України (Пункт 2.2 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01) від 25.05.2001).

2.4. Користувачі бiблiотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- безоплатно одержувати інформацію iз фондiв iнших бiблiотек через мiжбiблiотечний абонемент (МБА);
- безоплатно здiйснювати попереднє замовлення на лiтературу iз фонду бiблiотеки по телефону, факсу, електронній пошті, через веб-сайт бібліотеки, іншими засобами;
- безоплатно користуватись веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами бібліотеки в мережі Інтернет;
- одержувати для користування поза бібліотекою з фонду відділу абонемента та інших спеціалізованих відділів, що здійснюють видачу документів додому, не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів;
- виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі;
- користуватися рідкісними та цінними документами, періодичними (за встановленим переліком), довідковими виданнями, а також виданнями, одержаними через МБА, тільки в читальних залах;
- отримувати відсутні в бібліотечному фонді потрібні документи (або їх копії) з інших бібліотек через МБА та за допомогою електронної доставки документів (ЕДД);
- реалізовувати свої духовні, нацiонально-культурнi потреби i творчі можливості, беручи участь в культурно-масовій дiяльностi бiблiотеки: засіданнях клубів за інтересами, творчих зустрічах в лiтературнiй та музичній вітальнях, читацьких конференціях, диспутах, літературних вечорах та ін.;
- брати участь у громадському управлiннi бiблiотекою, обирати й бути обраним в громадську Раду бібліотеки;
- здійснювати матеріальну підтримку бiблiотеки, фінансувати бiблiотечнi програми, творчі починання, представляти й захищати її інтереси.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ


3.1. Під час запису до бiблiотеки відвідувач повинен ознайомитися з Правилами користування бiблiотекою та пiдтвердити зобов’язання їх виконання пiдписом в реєстрацiйнiй картцi.

3.2. Вiдвiдуючи бiблiотеку, кожен користувач зобов'язаний здати в гардероб (або самостійно скористатись спеціальними стійками та шафами для одягу) верхнiй одяг, портфель, сумку, інші речі, друкованi видання, якi не належать бiблiотецi. Грошi та цiннi речi на зберiгання не приймаються.

3.3. Порядок запису до бiблiотеки:

Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, фотографуються, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати, заповнюють реєстраційну картку читача, в якій зазначають прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.
Читачі надають згоду на обробку особистих персональних даних у письмовій формі на підставі Закону України «Про захист персональних даних». Читачевi видається читацький квиток на право користування бiблiотекою.
- Щорiчно з першого сiчня проводиться перереєстрацiя читачiв.
- Передавати читацький квиток iншiй особi або користуватися чужим квитком забороняється.
- У разi втрати квитка читач відшкодовує його вартість та отримує новий квиток.
- Вiдвiдувачi, що не зареєстрованi як читачi, одержують контрольний листок або реєструється у листі обліку читачів, що дає їм право на відвідування бібліотеки, користування бiблiотечними каталогами, картотеками, отримання довідок.
- При вiдвiдуваннi бiблiотеки користувач пред'являє черговому бібліотекарю читацький квиток i одержує контрольний листок або реєструється у спеціальному листі обліку читачів у чергового спеціалізованого відділу. При виходi з бiблiотеки читач повертає черговому бібліотекарю контрольний листок з вiдмiтками бібліотекаря відділу обслуговування або розписується у спеціальному листі обліку читачів.


3.4. Порядок замовлення документів в читальних залах

- Для замовлення документів користувач повинен перевiрити їх наявнiсть у читацьких каталогах бiблiотеки i заповнити на кожний документ листок замовлення.
- У відділі обслуговування читач пред’являє читацький квиток, контрольний листок (при наявності), листки замовлень. Одноразово можна замовити не бiльше 10 документів.
- Прийом замовлень вiд читачiв i видача їм документів припиняється за 30 хв. до кiнця роботи відділу обслуговування.
- Видання з пiдсобних i спецiалiзованих фондiв читач отримує протягом 3-10 хв., а з основного книгосховища: вул. М. Грушевського, 89 – на другий день пiсля 14:00, зі сховища періодичних видань: вул. Князя Ярослава Мудрого, 10 – один раз на тиждень.
- Замовлена з книгосховища лiтература зберiгається на бронеполицi 10 днiв. При необхiдностi читач може телефоном або особисто продовжити термiн зберiгання.
- Замовленi користувачами документи перевiряються на наявнiсть усiх сторiнок i вкладок:
- користувачем — при одержанні замовлених документів;
- бiблiотекарем — при поверненні використаних користувачем документів.
- У разі виявлення дефектів користувач повинен попередити бібліотекаря негайно, в іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач. При цьому бібліотекар зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку.
- При поверненнi користувачем документів на контрольному листку або в листі обліку читачів робиться вiдповiдна вiдмiтка.


3.5. Автоматизоване замовлення документів

Скористатися послугою автоматичного замовлення літератури можливо після авторизації на веб-сайті бібліотеки або в локальній мережі. Це дає можливість користувачам бібліотеки управляти корзиною замовлень, мати можливість перегляду свого читацького формуляра як на комп’ютерах бібліотеки, так і з віддалених комп’ютерів, що мають доступ до Інтернет.

3.6. Порядок користування фондом, який видається додому

Читач може одержати додому книги у відділі абонемента та у спеціалізованих відділах, де організована така послуга:
- не бiльше 5 видань термiном до 30 днiв. Строк користування новими журналами й iншими творами друку пiдвищеного попиту – до 10 днiв за узгодженням з працiвниками відділів.
- За кожен отриманий примiрник документу читач повинен розписатися в своєму читацькому формулярi. При поверненні документу – запис книговидачi погашається розписом бiблiотекаря.
- Перелік документів, які видаються додому зі спеціалізованих відділів встановлюють працівники відповідних відділів.

3.7. Порядок користування фондом з вільним доступом для читачів

- Читач може самостійно вибирати необхідні документи у фондах, де організовано вільний доступ, або скористатися консультацією чергового бібліотекаря.
- Документи, з якими працював читач, необхідно залишити на столі або повернути черговому бібліотекарю.

***
Формуляр читача, контрольнi листки, бланки замовлень, листи обліку читачів, реєстраційні картки є первинними статистичними документами, що засвiдчують дати запису до бібліотеки, вiдвiдування i факт видачi документів з фонду бiблiотеки та їх повернення читачем. Ці документи зберігаються 3 роки.
***
Абонентом МБА обласної наукової бібліотеки може стати кожна юридична особа.

 

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЧИТАЧIВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА I ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БIБЛIОТЕКОЮ


4.1. Читач зобов'язаний виконувати Правила користування бiблiотекою, бережливо ставитись до фондiв бiблiотеки i її майна, своєчасно повертати отриманi в тимчасове користування документи.

4.2. Громадяни, пiдприємства, органiзацiї, установи, якi втратили документи з фондiв бiблiотеки або заподiяли їм непоправну шкоду, зобов'язанi замiнити їх вiдповiдними документами або документами, визнаними бiблiотекою рiвноцiнними. При неможливостi замiни — вiдшкодувати їх ринкову вартість або витрати на відновлення документа (вартiсть копiї).

4.3. Читачi, якi порушили Правила користування бiблiотекою позбавляються права користування бiблiотекою від 1 місяця до 1року. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. Про такi порушення бiблiотека повiдомляє адмiнiстрацiю за мiсцем роботи або навчання читача, iншi бiблiотеки.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Бібліотека зобов’язана:

5.1. Здійснювати наукове формування бібліотечного фонду у відповідності зі статусом наукової бібліотеки та з урахуванням читацьких запитів.
5.2. Створювати умови читачам для використання фонду, впроваджувати сучасні інформаційні технології з метою оперативного задоволення запитів читачів, надавати допомогу в доборі необхідних документів.
5.3. Вдосконалювати систему інформування читачів про бібліотечні фонди, про всі види інформаційно-бібліотечних послуг, які надає бібліотека, в т.ч. платних.
5.4. Дбати про культуру обслуговування користувачів;
5.5. Формувати у читачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою та сприяти підвищенню культури читання;
5.6. Розвивати сферу діяльності бібліотеки як центру культури, задовольняти потреби читачів у спілкуванні, створювати при бібліотеці читацькі об’єднання, клуби за інтересами;
5.7. Створювати читацькі ради; звітувати про діяльність бібліотеки перед користувачами;
5.8. Забезпечувати збереження бібліотечного фонду; систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
5.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
5.10. Обробляти бази персональних даних читачів з метою обліку користувачів відповідно до вимог закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

 

 

 

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10 Тел./факс:(056) 770-57-32 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека